No.m0009
鉄錆地三十二間座星兜
Kabuto(Tersusabiji-32ken-Zaboshi)
価格 1,000,000円

No.m0219
鉄地六十二間筋兜
銘 常州住早乙女家光
Kabuto-bachi(Saotome-Iemitsu)
価格 どうぞお問い合わせください

No.m0010
鉄錆地三十二間厳星兜
銘 時治作
Kabuto(Tersusabiji-32ken-Zaboshi”Tokiharu-saku”)
価格 どうぞお問い合わせください(国内送料・税込)

No.a125
徳川将軍家より井伊直孝拝領
徳川実紀所載
緋糸威金小札胴丸具足
鉄錆地六十二間筋兜 銘 早乙女家貞
Yoroi(Hiito-Odoshi-Honkozane-Domaru-Gusoku/Naotaka Ii From the Tokugawa-Shogun)
Kabuto(Tetsu-Sabiji-62Ken-Sujikabuto/Saotome-Iesada)/Tokugawa-jikki shosai
価格 どうぞお問い合わせ下さい(税・国内送料込み)

No.a123
金小札萌黄糸威二枚胴具足
Yoroi(Ikukomake-denrai/Kinkozane-Moegiiro-itoodoshi-2maidou-gusoku)
価格 どうぞお問い合わせ下さい(税・国内送料込み)

No.a112
細川家四天王奈良元安の嫡子 伝奈良元信着用
黒皺革包伊予札紺糸威五枚胴具足
兜鉢ー鉄錆地六十二間小星兜鉢(銘 明珍家次作)
Yoroi(Kuroshiwa-Kawatsutsumi-Iyozane-Konito-Odoshi-Gomaidou-Gusoku)
価格 どうぞお問合せ下さい

NO.C01141
土佐山内家伝来
黒漆研出鮫鞘肥後打刀拵
(附)中身 備前国住長船彦兵衛尉祐定作
  永正十五年二月日
Koshirae(Higo-Koshirae)
<拵>
第49回重要刀装
NBTHK
No,49 Jyuyo Paper
(公財)日本美術刀剣保存協会
重要刀装具指定書
<刀>
特別保存刀剣
NBTHK Tokubetsu Hpzon Paper
(公財)日本美術刀剣保存協会
特別保存刀剣鑑定書

No.a101
金本小札赤糸縅二枚胴具足
Gusoku(Kin-KoZane-Akaito-Odoshi-Nimaido)
兜銘 早乙女家久(Saotome-Iehisa)
価格 どうぞお問い合わせ下さい

NO.K0093
刀 銘 備前介藤原宗次  
嘉永七年二月日
 (附)卵殻散黒漆塗鞘打刀拵 
  Katana(Koyama-Munetsugu)

NO.C01138
特別保存刀装具
武鑑散図鐔
無銘 平田七宝
Tsuba(Hirata-shippo)
価格 380,000円