No.a126
朱絲威二枚胴当世具足
Amar(Syu-itoodoshi-2maidou-Touseigusoku)
価格 どうぞお問い合わせ下さい(税・国内送料込み)

No.a125
徳川将軍家より井伊直孝拝領
徳川実紀所載
緋糸威金小札胴丸具足
鉄錆地六十二間筋兜 銘 早乙女家貞
Yoroi(Hiito-Odoshi-Honkozane-Domaru-Gusoku/Naotaka Ii From the Tokugawa-Shogun)
Kabuto(Tetsu-Sabiji-62Ken-Sujikabuto/Saotome-Iesada)/Tokugawa-jikki shosai
価格 どうぞお問い合わせ下さい(税・国内送料込み)

new生駒家伝来
No.a123
金小札萌黄糸威二枚胴具足
Yoroi(Ikukomake-denrai/Kinkozane-Moegiiro-itoodoshi-2maidou-gusoku)
価格 どうぞお問い合わせ下さい(税・国内送料込み)

No.a112
細川家四天王奈良元安の嫡子 伝奈良元信着用
黒皺革包伊予札紺糸威五枚胴具足
兜鉢ー鉄錆地六十二間小星兜鉢(銘 明珍家次作)
Yoroi(Kuroshiwa-Kawatsutsumi-Iyozane-Konito-Odoshi-Gomaidou-Gusoku)
価格 どうぞお問合せ下さい

No.a101
金本小札赤糸縅二枚胴具足
Gusoku(Kin-KoZane-Akaito-Odoshi-Nimaido)
兜銘 早乙女家久(Saotome-Iehisa)
価格 どうぞお問い合わせ下さい